Fyzioterapie dospělých

Naši terapeuti využívají různých terapeutických přístupů a metodik, jako jsou například mobilizace, techniky měkkých tkání a léčebná tělesná výchova, jejichž kombinací lze dosáhnout co nejefektivnějšího řešení pacientových potíží.
V naší práci je zohledněna také složka psychosomatická a sociální, jelikož víme, že bolesti a funkční potíže pohybového aparátu se mnohdy objevují i bez objektivního nálezu.
Plně využíváme týmové spolupráce odborníků, kteří se spolupodílí na komplexní léčbě jednotlivých pacientů. Tento tým zahrnuje rehabilitační lékaře, psychoterapeuty, fyzioterapeuty, lymfoterapeuty, výživovou poradkyni, maséry a další odborníky zabývající se konvenčními i doplňkovými terapeutickými metodami.

Přístupy, které v našem zařízení využíváme

Terapie funkčních poruch dle profesora Lewita

Terapeut manuálně ovlivňuje pohybový systém na základě diagnostiky s využitím technik měkkých tkání (manuální uvolnění reflexních změn v kůži, podkoží a fasciích), postizometrické relaxace (ovlivnění reflexních změn ve svalech, tzv. Trigger pointů – spoušťových bodů) a mobilizací periferních kloubů (končetin) a osového orgánu (páteře a pánve).

Přístup Clary Lewitové (Fyzioterapie funkce)

Bc. Clara Lewitová vychází při své práci z vnímání a pozorování lidského těla jako celku a jeho
funkcí. Sleduje, která část těla je v malém, velkém nebo optimálním napětí a jaké mají postavení ke zbytku těla. Při terapii využívá techniky jemných doteků a postupů, kterými mění napětí tkání a vnímání těla směrem k jeho optimu, a tím zlepšuje funkci pohybového systému. Učí pacienta vnímat své tělo a jak s ním zacházet, aby dlouhodobě minimalizoval nebo úplně odstranil své obtíže.

Vojtova reflexní lokomoce (VRL)

Principem metody je nácvik základních pohybových stereotypů a tím i podpora funkce pohybového aparátu prostřednictvím tzv. reflexního plazení a otáčení. Využívá se u dětí i dospělých, např. při opožděném vývoji kojenců nebo u neurologických a ortopedických onemocnění.

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)

DNS vychází z vývojové kineziologie a principů řídící funkce centrálního nervového systému. V terapii a cvičení se využívá postupného zapojování svalů, které známe u kojence ve vývoji vzpřimování těla, v kombinaci se správným dýcháním. Tím výrazně napomáhá stabilizaci a optimální funkci pohybového aparátu.

Funkční dynamická stabilizace (FDS)

FDS je metoda, která vychází z vývojové kineziologie. Učí pacienta lepšímu vnímání a tím i uvědomění si vlastního těla, vnitřních prostor. Dopomáhá tak zejména ke stabilizaci a zlepšení funkce pohybového aparátu.

Senzomotorická stimulace

Je metoda založená na zlepšení kvality vnímání vlastního těla a tím i jeho funkce. Využívá aktivního pohybu pacienta, průpravných cvičení a velmi často cvičení na labilních plochách. Nejčastějším cílem je stabilizace pohybového aparátu a zlepšení rovnovážných schopností.

3D terapie skolióz dle Kathariny Schroth

Terapie zaměřená na léčbu skolióz využívající prvky, jako je podkládání částí těla pomůckami, dechová cvičení, korekce atd.

Klappovo lezení

Terapeut využívá v léčbě pozitivní účinky kvalitního lezení po čtyřech a jeho modifikace. Metoda se primárně využívá při léčbě skolióz, ale je dobře využitelná i u celé řady dalších diagnóz a obtíží.

Jóga a jógová terapie

Terapeut využívá poznatků jógy, jako jsou ásany – jógové pozice a cvičení, dechové a další techniky vedoucí k rovnováze a stabilitě těla, ale také mysli. Jedná se o holistický přístup s individuálními prvky dle potřeby pacienta.

Metoda Ludmily Mojžíšové

Metoda se zaměřuje na manuální ovlivnění funkčních poruch v oblasti žeber, pánve a páteře s návazností sady cviků pro domácí cvičení. Metoda je určena pacientům s bolestmi zad a velmi často se využívá u pacientek s gynekologickými potížemi (neplodnost, bolestivá menstruace, sexuální obtíže). Může zahrnovat také mobilizaci kostrče per rectum.

Fyzioterapie pánevního dna

Fyzioterapeut na základě cíleného vyšetření provádí manuální ošetření nejčastěji oblasti svalů pánevního dna – per rectum nebo per vaginam. Součástí je cílená edukace aktivity pánevního dna. Cílem je optimalizace funkce pánevního dna nejčastěji u žen s uro-gynekologickými obtížemi, jako je inkontinence, bolestivá menstruace, atd.

Ošetření jizev

Na základě vyšetření provádí terapeut cílené manuální ošetření jizvy ve všech jejích vrstvách tak, aby jizevnatá tkáň se sníženou pružností v kterékoliv ze svých částí a vrstev nezpůsobovala poruchy pohybového aparátu. To se často děje i ve velmi vzdálených oblastech těla od místa, kde se jizva nachází. Ošetření může být provedeno také pomocí suché jehly, kineziotapingu (viz níže), apod.

Suchá jehla/Ošetření Trigger pointů suchou jehlou

Jedná se o techniku, při které terapeut zavádí tenkou jehlu (většinou akupunkturní) nejčastěji do bolestivého spoušťového bodu ve svalu, tzv. Trigger pointu – ty mohou být častým zdrojem bolestí pohybového aparátu. Pomocí techniky dochází k útlumu a relaxaci spoušťových bodů a reflexně poté i k uvolnění svalu a ústupu bolesti.

Funkční tape

Funkční tape slouží jako aktivní opora k prodloužení a uchování efektu terapie. Odlehčuje přetížená místa a stimuluje oslabené či neaktivní části těla. Tím jim umožňuje zapojit se do optimální funkce a podporuje tak zdraví pohybového aparátu.

Manuální lymfatická drenáž (MLD)

MLD je jemná manuální technika podobná masáži, ale terapeut působí povětšinou v nejvíce povrchové vrstvě měkkých tkání – kůži. Působí na lymfatický systém pacienta stálým tlakem, pomalým tempem a speciálními hmaty v přesně určeném pořadí. Cílí tak na podporu toku lymfy. Technika se používá nejčastěji při lymfatických otocích (např. po zlomeninách, po odstranění prsu), ale i pro kosmetické účely. MLD působí na detoxikaci organismu a zlepšení celkové imunity.

Viscerální terapie/Viscerální manipulace

Při viscerální manipulaci působí terapeut jemnými hmaty na napětí vnitřních orgánů a jejich závěsných aparátů a tím napomáhá jak jejich funkci, tak i přes jejich spojení přes měkké tkáně na mnohé části pohybového aparátu.

Zdravotní léčebná tělesná výchova

Na základě vyšetření terapeut volí pro pacienta individuální cvičení se zaměřením např. na zvýšení rozsahu kloubního pohybu, protažení měkkých tkání, posílení svalů atd. Lze sem zařadit také dechová cvičení.

Škola zad

Je terapeutický program, který se zaměřuje na chyby v běžných denních pohybových stereotypech a činnostech (nesprávné držení těla při domácích pracích, v zaměstnání, zvedání a nošení břemen, chyby při stání, atd.). Ovlivňuje zdraví zad, ale i celého pohybového aparátu.

Akrální koaktivační terapie (ACT)

ACT je systém cvičení vycházející z vývojové kineziologie. Využívá tzv. posturální koaktivaci, kdy základem je kvalitní vzpěr o akrální části končetin (nohy a ruce). Aktivací svalových řetězců pak dochází zejména k napřímení páteře a stabilizaci kloubů končetin a trupu.

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)

PNF využívá techniky stimulující funkci nervové soustavy a tím i pohybového aparátu.
Pohyby, které technika používá, byly převzaty z přirozených pohybů zdravého člověka.

McKenzie metoda

Je založena na velmi podrobné diagnostice a klade zásadní důraz na aktivní přístup pacienta. Pacienta učí, jak si samostatně dopomoci od bolestivých stavů a jak jim do budoucna předcházet.

Spiral dynamik

Spiraldynamik® vychází z podrobných poznatků anatomie člověka a využívá se k podpoře ekonomického, koordinovaného a dynamického pohybu bez bolestí.

Kinesiotaping

Jde o techniku, kdy terapeut pracuje s elastickou páskou – kinesio tapem. Pomocí něj může terapeut podpořit uvolnění napětí měkkých tkání a svalů nebo naopak je může podpořit v aktivitě a funkci, stejně jako celé části těla. Často se kinesio tape používá i ke stabilizaci kloubů a jednotlivých úseků páteře a to jak v akutních stádiích úrazů a onemocnění pohybového aparátu, tak i u chronických stavů.

Baňkování

Baňkování je metoda, při níž za pomoci baněk působí terapeut na přesně určená místa měkkých tkání. Baňky vytvářejí podtlak a výsledkem je zvýšené prokrvení tkáně a zvýšená elasticita měkkých tkání, čímž dochází k její regeneraci, relaxaci a zmírnění bolesti.

Reflexní zónová terapie

Terapií reflexních zón může terapeut přispět k prevenci a léčbě mnoha nemocí. Manuálním působením na příslušné body na chodidlech dokáže ovlivňovat nejen vnitřní orgány, ale také ulevit od bolesti, uvolnit napětí a podpořit regeneraci a rovnováhu celého organismu.

Bazální posturální programy (BPP)

BPP vychází z vývojové kineziologie. Metoda se zaměřuje na kvalitu provedení pohybu.
Koncept je vhodný nejen pro pacienty s těžkými poškozeními nervového a pohybového systému, ale i k ovlivnění bolestí pohybového aparátu a k ovlivnění dýchání.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex