Načítám Akce

Celostní přístup v terapii pánevního dna

Cílem kurzu je seznámení medicínských odborníků s aktuálními trendy v diagnostice a konzervativní léčbě dysfunkce pánevního dna (PD) z pohledu fyzioterapeuta v přímé návaznosti na soudobé znalosti v neurovědách. Náplň kurzu poskytuje vodítko ke stanovení léčebného plánu pro pacienty obojího pohlaví. V kurzu je vítána přítomnost dvojice fyzioterapeut – lékař, kteří jsou z jednoho pracoviště. Díky této „vazbě“ v průběhu kurzu často dochází k navázání efektivní mezioborové komunikace ve prospěch pacientů trpících poruchou pánevního dna různé etiologie.
V klinické praxi bylo jednoznačně ověřeno, že při terapii svalů PD nestačí pouze jejich izolované posilování, ale je zapotřebí je ošetřovat komplexně v přímé návaznosti na soudobé neurofyziologické, neuropsychiatrické a biomechanické znalosti. Problematika pánevního dna rozhodně není pouze lokálním problémem, ale vždy by se měla řešit i na systémové úrovni (integrující přístup) jak v diagnostice, tak i v léčbě. V rámci kurzu je prezentován lektorkou propagovaný model tzv. „integrační fyzioterapie“. Kurz tak představuje celistvý pohled na problematiku pánevního dna.
Teoreticko-praktický seminář přináší soudobé poznatky z neurověd s interpretací informací ve směru využitelnosti různých fyzioterapeutických metod a postupů na poli medicínských oborů jakými jsou např.: rehabilitační a fyzikální medicína, chirurgie, gastroenterologie, onkologie, urologie, urogynekologie, traumatologie, ortopedie, psychosomatická a reprodukční medicína, a to z pohledu specialisty vzdělaného v možnostech nefarmakologické a nechirurgické léčby dysfunkcí pánevního dna. V rámci kurzu je kladen důraz na vysvětlení autoharmonizačních mechanismů biosystému člověka.

Teoretická část zahrnuje informace o nejčastějších diagnózách, se kterými se fyzioterapeut může setkat při řešení problematiky pánevního dna (např. inkontinence, poruchy defekace nebo mikce, neplodnost, sexuální dysfunkce, neuróza, deprese, pánevní bolesti, sekundární lymfedém, aktivní jizva, vadné držení těla, porucha posturální kontroly, sekundárně vznikající deformity nohou, neuromuskulární skolióza).

V praktické části se účastníci seznámí se specifickým nálezem klinického vyšetření při dysfunkci pánevního dna a vybranými terapeutickými metodami vhodnými pro léčbu zmiňované problematiky. Lektorka kurzu vysvětluje důležitost základního fyzikálního neurologického vyšetření pro detekci poruch pánevního dna. Volba léčebných konceptů a metod pro tento kurz si klade za úkol, na podkladě vysvětlení jejich neurofyziologické podstaty, ukázat terapeutům a lékařům směr a možnosti jejich působení při léčbě PD. V rámci praktické části probíhá diskuse o ošetření PD per rectum nebo per vaginam, a to na základě osobní zkušenosti každého frekventanta kurzu, kterou získá právě v průběhu tohoto kurzu.

Lektorka kurzu se řídí heslem docenta Véleho: „Terapeut ani lékař nemá být v zajetí jedné metody a měl by umět poskytovat tzv. personifikovanou medicínu.“

Časový harmonogram:

Harmonogram kurzu je předběžný, lektorka si vyhrazuje právo upravit ho dle aktuálních podmínek, např. únava studentů, vhodnost výměny teoretické části za praktickou, atp. Na kurz je možné přijet nejdříve půl hodiny před začátkem (vzhledem k provozu ordinací). Při dřívějším příjezdu využijte příjemné prostředí kaváren na nedalekém Vršovickém náměstí nebo navštivte park Grébovka s výhledem na Prahu.

PÁTEK
13:30-14:00 Prezence účastníků

14:00-20:00 Teoreticko-praktická část kurzu

14:00-16:00
Zahájení kurzu
Základní funkce svalů PD
Základní neurologické vyšetření ve vztahu k dysfunkci PD (teorie i praxe)
Diskuse

16:00-16:15 Přestávka

16:15-18:15
Základní typy funkčně podmíněného svalového hypertonu – diagnostika a terapie
Svaly PD ve vztahu k limbickému systému (Schultzův autogenní trénink, progresivní svalová relaxace podle Jacobsona, využití poznatků neurověd ve stimulaci CNS, meditace)
Diskuse

18:15-18:30 Přestávka

18:30-20:00
Descenzus a prolaps pánevních orgánů
Inkontinence moči
Psychogenní poruchy mikce
Svaly PD a defekace
Využití poporodního/rektálního polštáře
Využití těhotenského polštáře
Využití aniballu
Diskuse

SOBOTA
9:00-18:00 Teoreticko-praktická část kurzu

9:00-13:00
Podstata vyšetření a ošetření PD dle Mojžíšové
Praktické zkušenosti při vyšetření a terapii svalů PD per rectum vs per vaginam
Využití metody Mojžíšové v léčbě dysfunkce PD (pouze informativně)
Diskuse

13:00-14:00 Oběd

14:00-16:00
Význam enterického neuronálního systému (ENS) v biosystému člověka
Viscero-vertebrální a vertebro-viscerální vztahy ve spojitosti s PD
Současný pohled na interocepci
Terapie jizev spojených s PD (pouze stručná zmínka s pozvánkou na kurz o ošetření jizev)
Význam cirkulace krve a lymfy v terapii PD
Prezentace Gracilis sy
Vyšetření a ošetření měkkých tkání v oblasti pánve z pohledu lymfoterapeuta (vztah k dysfunkci PD)
Lymfatické dýchání (břišní a pánevní sektor)
Diskuse
Pozn.: V tomto kurzu je problematice lymfatického systému z časových důvodů vyhrazen pouze prostor pro podání základních informací. Lektorka se tomuto tématu hlouběji věnuje v kurzu o ošetření jizev (včetně praktického nácviku kompletního lymfatického dýchání).

16:00-16:15 Přestávka

16:15-18:00
Vyšetření pohybového aparátu ve vztahu k dysfunkci PD
Cvičení podle základních tří os pohybu s využitím poznatků vývojové kineziologie/aplikované neurofyziologie
Diskuse

NEDĚLE
9:00-15:00 Teoreticko-praktická část kurzu

9:00-11:00
Vztah posturální kontroly a svalů PD
Využití PNF v léčbě PD
Posilování svalů PD v souhře se svaly dolních končetin a osového aparátu
Vliv Barefoot obuvi na osový aparát
Diskuse

11:00-11:15 Přestávka

11:15-12:15
Diastáza mm. recti abdominis (etiopatogeneze, diagnostika, terapie)

12:15-12:30 Přestávka

12:30-14:00
Biosystém člověka z pohledu biokybernetiky
Vyšetření bioenergetického systému člověka ve vztahu k dysfunkci PD
PD v homosystému nohy
Reflexní zónová terapie nohy v souvislosti s léčbou PD
Komplexní pohled na léčbu PD – shrnutí
Diskuse

13:00-14:15 Přestávka

14:15-15:00 Ukončení kurzu

Na kurz si s sebou přivezte:

Pohodlné oblečení, přezůvky, psací potřeby, blok, neurologické kladívko (každý vlastní), molitanový soft míček – střední – průměr 7 cm, žlutý/červený theraband 2 m.
Budeme pracovat také s ladičkou a Wartenbergovým kolečkem, označovaným také jako neurologické rádlo/kolečko a propriofootem (balanční plošky). Pokud máte, můžete si donést, jinak budou k zapůjčení.

Na místě je možné zakoupit:

Theraband červený nebo žlutý 2 m, molitanový míček střední průměr 7 cm, časopisy „Umění fyzioterapie“ (všechna čísla).

V ceně kurzu:

Velká kancelářská svorka
Kinesiotape

Prosíme, věnujte pozornost doplňujícím informacím:

Časový plán kurzu je založen na předpokladu, že účastníci kurzu disponují znalostmi anatomie a fyziologie pánevního dna, základního neurologického vyšetření a základů vyšetření a terapie měkkých tkání pohybového systému alespoň v rozsahu pregraduálního studia Fyzioterapie. Vzhledem k časovým možnostem není možné věnovat pozornost výkladu těchto základů.
Kurz je vhodný pro odborníky, kteří již mají předchozí zkušenost s léčbou onemocnění manifestujících se v oblasti pánevního dna.

Součástí kurzu může být také ukázka konkrétní klinické práce na účastníkovi kurzu.

Vzhledem k rozsáhlosti tématu může lektorka zvolit jen některé postupy a pomůcky.

Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický. V praktické části se budou účastníci navzájem vyšetřovat per vaginam a per rectum, prosíme, vezměte toto v úvahu předem.

Skripta nebudou poskytnuta.

Doporučujeme nastudovat si předem kapitoly z knih:

Atlas anatomie člověka I. – Atlas of Human Anatomy I.
Manipulační léčba – Karel Lewit – téma fascií, viscerovertebrálních vztahů
Dysfunkce kloubu II. – Miroslav Tichý – téma pánve
Lékařská fyziologie – Otomar Kittnar a kolektiv – nervový systém, druhy reflexů
Články PhDr. Prokešové z časopisu„Umění fyzioterapie“ č. 3, 5 a 11 s tématy „Pánevní dno“, „Těhotenství“ a „Pánev“.

Doporučujeme zhlédnout videa fyzikálního neurologického vyšetření prezentované lektorkou kurzu:

https://www.youtube.com/results?search_query=fbmi+neurofyziologie
https://www.youtube.com/results?search_query=fbmi+vyšetřovac%C3%AD+metody

Akreditace:

Počet kreditů: 15 (UNIFY)
Počet hodin: 16,5

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex